2023

Număr HCL

Data emiterii

TITLUL

Nr. si data adresei de comunicare Către Prefect

1.

31.01.2023

Aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe trimestrul IV. 2022

438/09.02.2023

2.

31.01.2023

Aprobarea Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

438/09.02.2023

3.

31.01.2023

Aprobarea bugetului local pe anul 2023

438/09.02.2023

4.

31.01.2023

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalului Contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pesceana, începând cu data de 01.01.2023

438/09.02.2023

5.

31.01.2023

Aprobare deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ” Refacere podeţ peste pârâul Lupoaia, punctul Vilău Ilie, Sat Lupoaia ”.

438/09.02.2023

6.

31.01.2023

Aprobare deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ” Refacere podeţ peste pârâul Lupoaia, punctul Nica Daniela, Sat Lupoaia ”.

438/09.02.2023

7.

31.01.2023

Aprobare deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ” Refacere podeţ peste pârâul Lupoaia, punctul Mătulescu Elena, Sat Lupoaia ”.

438/09.02.2023

8.

31.01.2023

Aprobare deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ” Construire punte pietonală cu tablier metalic peste pârâul Pesceana, punctul Dina Ion, sat Roeşti

438/09.02.2023

9.

31.01.2023

Stabilirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „ Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare “.

438/09.02.2023

10.

17.02.2023

Modificarea componenţei comisiei de specialitate a Consiliului local Pesceana-comisia nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

630/24.02.2023

11.

17.02.2023

Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru Anul 2023.

630/24.02.2023

12.

17.02.2023

Aprobare Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în anul 2022 .

630/24.02.2023

13.

17.02.2023

Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pesceana pentru implementarea proiectului „ HUB de Servicii MMSS- SII MMSS, cod MySmis 130963”

630/24.02.2023

14.

17.02.2023

Aprobarea acordului de parteneriat privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă/canalizare/gaze naturale pe traseul drumurilor judeţene modernizate şi aflate în perioada de garanţie.

630/24.02.2023

15.

17.02.2023

Reactualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Pesceana pentru anul 2023.

630/24.02.2023

16.

17.02.2023

Asocierea cu unitatea administrativ teritorială-judeţul Valcea, prin Consiliul Judeţean Valcea, în vederea depunerii spre finanţare, implementării şi monitorizării proiectului cu titlu “ Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului Valcea “ gestionat de Ministerul Educaţiei, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/19./I13./I14./

630/24.02.2023

17.

17.02.2023

Trecerea sectorului de drum DC 112 din domeniul public al comunei Pesceana în domeniul public al judeţului Valcea, precum şi încadrarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean.

630/24.02.2023

18.

17.02.2023

Rectificarea bugetului local pe trimestrul I. 2023

630/24.02.2023

19.

17.02.2023

Revocarea HCL nr. 28/2022

630/24.02.2023

20.

28.02.2023

Infiinţarea compartimentului public de asistenţă socială al comunei Pesceana

691/14.03.2023

21.

28.02.2023

Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pesceana care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor Profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pesceana.

691/14.03.2023

22.

24.03.2023

Alegerea preşedintelui de şedinţă

1161/10.04.2023

23.

24.03.2023

Aprobarea documentaţiei de dezmembrare a unui imobil -teren .

1161/10.04.2023

24.

24.03.2023

Trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului-lotului cu număr cadastral 35649, în suprafaţă de 2500 m.p. şi a construcţiilor 35649-C1 şi 35649-C2

1161/10.04.2023

25.

24.03.2023

Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Pesceana

1161/10.04.2023

26.

24.03.2023

Aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi în comuna Pesceana, judeţul Valcea-(cod serviciu social 8891CZ-C-II)”

1161/10.04.2023

27.

28.04.2023

Aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pesceana, judeţul Valcea

1569/12.05.2023

28.

28.04.2023

Rectificarea bugetului local pe trimestrul II., anul 2023

1569/12.05.2023

29.

28.04.2023

Insuşirea raportului cu privire la inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat pe anul 2022

1569/12.05.2023

30.

28.04.2023

Aderarea UAT Comuna Pesceana la Parteneriatul,respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală Cema-Olteţ pentru elaborarea, depunerea şi implementarea Stategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023- 2027, inclusiv pentru accesarea Sprijinului Pregătitor în cadrul sub-măsurii 19.1 PNDR Sprijin pregătitor “

1569/12.05.2023

31.

28.04.2023

Recuperare sume datorate de către debitor privitor la cheltuieli cu executare silită .

1569/12.05.2023

32.

28.04.2023

Aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pesceana, judeţul Valcea.

1569/12.05.2023

 

2022

Număr H.C.L. Data emiterii Titlul Nr. și data adresei de comunicare către Prefect
1. 28 ianuarie 2022 Aprobare demolare Școală Generală nr. 2 Pesceana-centru și valorificare materiale rezultate     221/02.02.2022
2. 28 ianuarie 2022 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023   221/02.02.2022
3. 28 ianuarie 2022 Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 2022   221/02.02.2022
4. 28 ianuarie 2022 Aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021   221/02.02.2022
5. 11 februarie 2022 Aprobarea bugetului local pe anul 2022   755/02.03.2022
6. 11 februarie 2022 Modificarea HCL nr. 41/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investiție “Înființare rețea de canalizare în comuna Pesceana, județul Valcea  “   755/02.03.2022
7. 11 februarie 2022 Modificarea HCL nr. 42/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investiție “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Pesceana, județul Valcea  “ 755/02.03.2022
8. 11 februarie 2022 Aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2022   755/02.03.2022
9. 11 februarie 2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Pesceana a unor imobile-construcții în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării în condițiile legii   755/02.03.2022
10. 11 februarie 2022 Stabilirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea “ Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei special de salubrizare  “   755/02.03.2022
11. 24 februarie 2022 Aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV. 2021   560/08.03.2022
12. 24 februarie 2022 Aprobare deviz podeț din punctul LA VOINEA MARIN, comuna Pesceana, sat Lupoaia 560/08.03.2022
13. 24 februarie 2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Pesceana a unor imobile-construcții în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării în condițiile legii 560/08.03.2022
14. 24 februarie 2022 Încheierea unui contract cu o firmă pentru încărcarea și transportul materialelor rezultate din demolarea Școlii generale nr. 2 Pesceana-centru   560/08.03.2022
15. 24 februarie 2022 Încheierea de contracte cu o firmă specializată privind evidența electronică cu privire la localizarea eficientă a gospodăriilor și imobilelor situate în intravilan de pe raza comunei Pesceana, județul Valcea   560/08.03.2022
16. 24 februarie 2022 Aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de urgență al com. Pesceana pentru anul 2022   560/08.03.2022
17.   24 februarie 2022   stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pesceana, începand cu data de 01.01.2022   1065/06.04.2022
18.  30 martie 2022 Alegerea președintelui de ședință 1065/06.04.2022
19. 30 martie 2022 Aprobarea Organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 1065/06.04.2022
20. 30 martie 2022   Rectificarea bugetului local pe trimestrul I. 2022   1065/06.04.2022
21. 30 martie 2022 Însușirea raportului cu privire la inventarierea anuală a patrimoniului public și privat pe anul 2021   1065/06.04.2022
22. 30 martie 2022 Aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de creștere a eficienței energetice-Școala Gimnazială comuna Pesceana, județul Valcea “   1065/06.04.2022
23. 30 martie 2022 Aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de creștere a eficienței energetice-Primăria comuna Pesceana, județul Valcea “   1065/06.04.2022
24.      21 aprilie 2022 Aprobarea constituirii parteneriatului pentru proiectul “ Parteneriat pentru înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor natural în comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu, Amărăști și Glăvile, cu localități aparținătoare acestora, județul Valcea “   1334/04.05.2022
25.       21 aprilie 2022 Aprobarea cererii de finanțare, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  proiectul “ Parteneriat pentru înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor natural în comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu, Amărăști și Glăvile, cu localități aparținătoare acestora, județul Valcea “ în cadrul Programului Național de Investiții “ Anghel Saligny “   1334/04.05.2022
26.    13 mai 2022 Rectificarea bugetului local pe trimestrul II. 2022   1615/27.05.2022
27.    13 mai 2022 Aprobarea depunerii proiectului “ Asigurarea de sisteme inteligente ITS/TIC în Comuna Pesceana, Județul Valcea “   1615/27.05.2022
28.   13 mai 2022 Înființarea Serviciului public de asistență social al comunei Pesceana   1615/27.05.2022
29.   12 iunie 2022 Alegerea președintelui de ședință   1767/23.06.2022
30.   12 iunie 2022 Rectificarea bugetului local pe trimestrul II. 2022   1767/23.06.2022
31.   12 iunie 2022 Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din             Județul Valcea  “       1767/23.06.2022
32 12 iunie 2022 Participarea UAT Pesceana la cofinanțarea “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Valcea “ 1767/23.06.2022
33 12 iunie 2022 Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare ( Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “ Proiectului regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Valcea “ și mandatarea reprezentantului UAT Pesceana în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “APA VALCEA”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea prin Act additional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare . 1767/23.06.2022
34 29.06.2022 Rectificarea bugetului local pe trimestrul II. 2022 1968/04.07.2022
35 18.08.2022 Participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobare Deviz general, a documentaţiei tehnico-economice 2244/30.08.2022
36 18.08.2022 Rectificarea bugetului local pe trimestrul III. 2022 2244/30.08.2022
37 18.08.2022 Trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Pesceana în domeniul public al comunei Pesceana 2244/30.08.2022
38 22.09.2022 Alegerea preşedintelui de şedinţă 2889/30.09.2022
39 22.09.2022 Rectificarea bugetului local pe trimestrul III. 2022 2889/30.09.2022
40 22.09.2022  Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al comunei Pesceana  2889/30.09.2022
41 22.09.2022  Modificarea Nomenclatorului stradal al comunei Pesceana  2889/30.09.2022
42 22.09.2022  Modificarea şi completarea HCL nr. 27/2022 privind “asigurarea de sisteme inteligente ITS/TIC în comuna Pesceana, judeţul Valcea”  2991/07.10.2022
43 11.10.2022  Constituirea dreptului de superficie în favoarea judeţului Valcea, asupra terenului în suprafaţă de 2500 m.p. situate în satul Negraia, comuna Pesceana, judeţul Valcea  3015/17.10.2022
44 18.10.2022  Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al comunei Pesceana  3169/01.11.2022
45 18.10.2022  Aprobarea operaţiunii de rectificare suprafaţă imobil cu nr. Cadastral 35407 de la 39535 m.p. la 39600 m.p.  3169/01.11.2022
46 10.11.2022  Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV. 2022  3491/24.11.2022
47 10.11.2022  Aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III. 2022  3491/24.11.2022
48 10.11.2022  Implementarea proiectului ” completarea dotării SVSU prin achiziţia de noi utilaje, comuna Pesceana, judeţul Valcea“  3491/24.11.2022
49  10.11.2022  Aprobarea proiectului ‘ înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntary în judeţul Valcea-zona 2 “ şi a asocierii între UAT Pesceana şi comunele Cernişoara, Popeşti, Pesceana, Drăgoeşti şi Stoileşti  3491/24.11.2022
50  10.11.2022  Revizuirea Stategiei de dezvoltare a comunei Pesceana 2021-2027  3491/24.11.2022
51  17.11.2022  Modificarea art. 1 la HCL nr. 43/11.10.2022 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea judeţului Valcea, asupra terenului în suprafaţă de 2500 m.p.  3499/30.11.2022
52  17.11.2022  Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV. 2022  3499/30.11.2022
53  29.11.2022  Stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023  3527/09.12.2022
54  29.11.2022  Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV. 2022  3527/09.12.2022
55  22.12.2022  Alegerea preşedintelui de şedinţă  42/05.01.2023
56  22.12.2022  Incetarea mandatului de consilier al doamnei Cîrciumaru Loriana şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Pesceana  42/05.01.2023
57  22.12.2022  Acordarea unui mandate special reprezentantului UAT Pesceana în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ APA Valcea “  42/05.01.2023
58  22.12.2022  Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV. 2022  42/05.01.2023
59  22.12.2022  Organizarea reţelei şcolare din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Pesceana pentru anul şcolar 2023-2024  42/05.01.2023